PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

DOKUMENTY
SIWZ z złącznikami OCZYSZCZALNIA 2018
Specyfikacja Techniczna

 Dokumentacja graficzna oczyszczalni

 

 

 

Przetarg nieograniczony na wytwarzanie i dostawę energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Mieczyslawowie

Szczegóły w załącznikach (poniżej).

Krzyżanów: Wytwarzanie i dostawa energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół Centrum. Kształcenia Rolniczego M. Rataja w Mieczysławowie
Numer ogłoszenia: 205560 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie , Mieczysławów, 99-314 Krzyżanów, woj. łódzkie, tel. 24 2542085, faks 24 3562748.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.mieczyslawow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wytwarzanie i dostawa energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół Centrum. Kształcenia Rolniczego M. Rataja w Mieczysławowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostawa energii cieplnej do 2 budynków ( budynki szkoły i internatu) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Mieczysławowie, poprzez eksploatację własnych urządzeń grzewczych Wykonawcy, zainstalowanych w budynku kotłowni ZSCKR w Mieczysławowie. Zakładane zapotrzebowanie nośnika energii cieplnej maksymalnie 5000GJ na rok Zamawiający będzie korzystał w sezonie grzewczym z ciepła do centralnego ogrzewania w ilości ok. 4500 GJ oraz podgrzania wody w ilości ok. 500 GJ.rocznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia do minimum lub zaprzestania poborów ciepła w okresie wakacji. Zamawiający informuje, że wykonawca będzie miał możliwość podpisania umowy na dostarczenie energii cieplnej również dla trzech Wspólnot Mieszkaniowych w Mieczysławowie. Ilość i parametry wytwarzanej i dostarczanej energii cieplnej winny odpowiadać warunkom ogrzewanych pomieszczeń szkolnych i internatu. Wytwarzanie i dostarczanie ciepła do budynków odbywać się będzie poprzez eksploatację budynku kotłowni wraz z urządzeniami, która stanowi własność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jest w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Mieczysławowie. Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenia i instalacje do wytworzenia ciepła (biorąc pod uwagę również zapotrzebowanie na ciepło wspólnot), obsługę oraz odpowiedniej jakości opał. ZSCKR w Mieczysławowie umożliwi dostawę do budynku kotłowni wody, energii i odprowadzenie ścieków i będzie to przedmiotem odrębnej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do: a.podpisania odrębnej umowy na dostawę energii elektrycznej z Zakładem Energetycznym, b.opracowania operatu ochrony powietrza i wystąpienia do właściwego Urzędu o wydanie decyzji w sprawie ustalenia dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń oraz ponoszenia opłat z tytułu emisji zanieczyszczeń, c.zapewnienia obsługi kotłowni przez osoby posiadające wymagane przez prawo kwalifikacje, d.zakupu odpowiedniej ilości opału, e.zabezpieczenie pracy kotłowni zgodnie z instrukcją obsługi, przepisami ppoż i bhp, f.wykonywania na własny koszt remontów i konserwacji zainstalowanych urządzeń a także czopucha i dolnej części komina, g.zapewnienia odpowiednich urządzeń. h.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji prawidłowej pracy urządzeń i ciągłości dostaw energii cieplnej w okresie trwania umowy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.14.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    oOcena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych., zawartego w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż wykonali (lub wykonują) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. wytwarzanie i dostawa energii cieplnej o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto Do wymienionych w wykazie usług Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że każda z tych usług została wykonana należycie

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    oZamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż dysponują urządzeniami niezbędnymi do wytwarzania i dostawy energii cieplnej. będącej przedmiotem zamówienia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    oZamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż dysponują lub będą dysponować osobami z odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami i doświadczeniem do wykonania zamówienia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie przedłożonego dokumentu opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne będą zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: personelu wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowa wskazana osoba będzie spełniała wymagania określone w pkt 6.1.3 SIWZ dla stanowiska, które ma objąć,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mieczyslawow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie Mieczysławów 99-314.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie 99-314 Krzyżanów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieAutor:MZ
 • Rozstrzygniecie przetargu

   

  Kutno, 11.06.2013r

  ZSCKR.2210/106/2013

   

   

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wytwarzanie i dostawę energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja . Rataja w Mieczysławowie

   

  INFORMACJA

  Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) –zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wytwarzanie i dostawę energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie

   

   

  1.      Jako najkorzystniejszą  wybrano jedyną złożoną ofertę  firmy „EKO-MIX”   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr inż. Wiesław Chmielecki 

  ul. Cmentarna 20; 95-035 Ozorków.

  Uzasadnienie

  W prowadzonym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Nie zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia, ani odrzucenia jego oferty. Tym samym oferta Wykonawcy uzyskuje największą liczbę punktów w kryterium Cena, będącym jedynym kryterium oceny ofert w prowadzonym postępowaniu. Cena najkorzystniejszej oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  2.         W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła  oferta  złożone przez:

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy

  Cena oferty za1GJ brutto w zł

  1

  „EKO-MIX” Przedsiębiorstwo

  Wielobranżowe mgr inż. Wiesław Chmielecki

  ul. Cmentarna 20; 95-035 Ozorków

  61,50

   

  3.         Oferty Wykonawców uzyskały następujące ilość punktów

   

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy

  Liczba punktów w kryterium „cena”

  Łączna liczba punktów

  1

  „EKO-MIX” Przedsiębiorstwo

  Wielobranżowe mgr inż. Wiesław Chmielecki

  ul. Cmentarna 20; 95-035 Ozorków

  100,00

  3x100,00=300,00

  4.      Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

  5.      Nie odrzucono żadnej oferty.

   

   

  Dyrektor

   

  /-/ Danuta Krawczyk

 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.comwww.facebook.com
drukuj
powrót