Kutno, 11.06.2013r

ZSCKR.2210/106/2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wytwarzanie i dostawę energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja . Rataja w Mieczysławowie

 

INFORMACJA

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) –zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wytwarzanie i dostawę energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie

 

 

1.      Jako najkorzystniejszą  wybrano jedyną złożoną ofertę  firmy „EKO-MIX”   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr inż. Wiesław Chmielecki 

ul. Cmentarna 20; 95-035 Ozorków.

Uzasadnienie

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Nie zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia, ani odrzucenia jego oferty. Tym samym oferta Wykonawcy uzyskuje największą liczbę punktów w kryterium Cena, będącym jedynym kryterium oceny ofert w prowadzonym postępowaniu. Cena najkorzystniejszej oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

2.         W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła  oferta  złożone przez:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty za1GJ brutto w zł

1

„EKO-MIX” Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe mgr inż. Wiesław Chmielecki

ul. Cmentarna 20; 95-035 Ozorków

61,50

 

3.         Oferty Wykonawców uzyskały następujące ilość punktów

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena”

Łączna liczba punktów

1

„EKO-MIX” Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe mgr inż. Wiesław Chmielecki

ul. Cmentarna 20; 95-035 Ozorków

100,00

3x100,00=300,00

4.      Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

5.      Nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

Dyrektor

 

/-/ Danuta Krawczyk

Autor:Admin
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.comwww.facebook.com
powiadom znajomego
drukuj
powrót