.
Ministerstwo Rolnictwa
http://www.minrol.gov.pl/

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl/

 

Przyjaciele Szkoły

http://www.hr-strzelce.pl
Facebook


ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW

RSS

 

 

 • Traktory ze słomy

  2016-08-27 14:03

  Tak budowaliśmy traktory ze słomy na Wojewódzkie Dożynki w Piątku. Dzięki Damianowi i Michałowi powstały takie ciągniki.

 • Uwaga uczniowie!

  2016-08-21 09:40

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 1 września 2016 r. o godz. 9.00.

 • Uwaga nauczyciele!

  2016-08-18 14:29

  W dniu 30.08.2016 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Rady Padagogicznej.

 • Informacja

  2016-08-08 09:57

   

  W dniu 30.08.2016 r. o godz. 18-tej w Kościele św. Stanisława w Łąkoszynie odbędzie się msza w intencji śp. Tomasza Krawczyka zamówiona przez pracowników i nauczycieli ZSCKR w Mieczysławowie.

 • Kondolencje

  2016-08-03 08:20

 • WSTĘPNA LISTA PRZYJĘTYCH NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  2016-06-23 14:00

  WSTĘPNA LISTA PRZYJĘTYCH NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  Technik Mechanizacji Rolnictwa:

  1. Jakub Wegrzer
  2. Krystian Solarski
  3. Maciej Pawlikowski
  4. Dominik Piotr Sobierajski
  5. Kacper Michalski
  6. Marcin Trzaskalski
  7. Adrian Ludwiczak
  8. Mateusz Ryniec
  9. Karol Ryszard Kowalski
  10. Mateusz Maćczak
  11. Dawid Zieliński
  12. Michał Cieśliński
  13. Kamil Bielecki
  14. Mateusz Paweł Kowalczyk
  15. Dawid Patryk Kanas
  16. Mateusz Chmielecki

  Lasocki Kacper
  Drzewoszewski Sebastian

  Wolnych miejsc 6

  Technik Architektury Krajobrazu:

  1. Patrycja Julia Frątczak
  2. Maja Anna Fabjanowska
  3. Rafał Kowalczyk
  4. Karolina Julia Cywka
  5. Julia Weronika Górna
  6. Daria Justyna Mędrzycka
  7. Julia Trzcińska
  8. Katarzyna Głodek
  9. Ewelina Marciniak

  Wolnych miejsc 3

  Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych:

  1. Weronika Wojtasiak
  2. Zuzanna Maria Florczak
  3. Maria Jabłońska
  4. Paulina Nijakowska
  5. Ewa Agnieszka Wiśniewska

  Wolnych miejsc 7

 • Rozstrzygnięcie przetargu na wytwarzanie i dostawę energii cieplnej

  2016-06-23 13:46

   

  Mieczysławów, 23.06.2016r.

  ZSCKR/083/2016

   

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wytwarzanie i dostawę energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja  Rataja w Mieczysławowie

   

  Zawiadomienie

  Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) –zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wytwarzanie i dostawę energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja . Rataja w Mieczysławowie

   

  1.                       Jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę złożoną przez  firmę   „POL-BUD” sp. j. Zbigniew Gajda, Mariusz Gajda, 95-100 Zgierz, ul. Czarna 14C

   

  Uzasadnienie

  W prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Oferta przedstawiała najkorzystniejszą cenę spośród ocenianych ofert, tzn. uzyskała największą liczbę punktów za kryterium „cena”. Nie zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawców
  z postępowania o udzielenia zamówienia, ani odrzucenia ich ofert.
  Tym samym oferta Wykonawcy uzyskuje największą liczbę punktów w kryterium Cena, będącym jedynym kryterium oceny ofert w prowadzonym postępowaniu. Cena najkorzystniejszej oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły  oferty  złożone przez:

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy

  Cena oferty za

  1 GJ brutto w zł

  1

  „EKO-MIX” Przedsiębiorstwo

  Wielobranżowe mgr inż. Wiesław Chmielecki

  ul. Cmentarna 20; 95-035 Ozorków

  61,50

  2

  „POL-BUD” sp. j. Zbigniew Gajda, Mariusz Gajda, 95-100 Zgierz, ul. Czarna 14C

  55,35

  2. Oferty Wykonawców uzyskały następujące ilości punktów

   

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy

  Liczba punktów w kryterium „cena”

  1

  „EKO-MIX” Przedsiębiorstwo

  Wielobranżowe mgr inż. Wiesław Chmielecki

  ul. Cmentarna 20; 95-035 Ozorków

  90

  2

  „POL-BUD” sp. j. Zbigniew Gajda, Mariusz Gajda, 95-100 Zgierz, ul. Czarna 14C

  100

   

  1.                                                                                                Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

  2.                                                                                                Nie odrzucono żadnej oferty.

  3.                                                                                                 

   

  Dyrektor

   

  /-/ Danuta Krawczyk

   

 • „Festiwal Ogrodowych Inspiracji”

  2016-06-03 11:10

  „Festiwal Ogrodowych Inspiracji” – wycieczka do Warszawy
  2 czerwca, uczniowie II klasy architektury krajobrazu, byli na wycieczce w Warszawie. Głównym punktem programu był „Festiwal Ogrodowych Inspiracji” organizowany na terenie Centralnej Biblioteki Rolniczej (CBR). Młodzież podziwiała przykładowe aranżacje ogrodowe oraz wzięła udział w konferencji na temat: „Trendy i nowoczesne technologie w ogrodach i terenach zieleni”. Uczniowie wysłuchali wykładów dotyczących traw i bylin do założeń ogrodowych o elementach współczesności w zabytkowych terenach zieleni, o ogrodzie modnym – czyli trendach w projektowaniu zieleni oraz o fotografii ogrodowej.
  Korzystając z okazji pobytu w centrum stolicy i pięknej pogody zwiedziliśmy Stare Miasto. Było fantastycznie!

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy energii cieplnej

  2016-06-03 10:40

  Krzyżanów: WYTWARZANIE I DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ DO BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA W MIECZYSŁAWOWIE
  Numer ogłoszenia: 68937 - 2016; data zamieszczenia: 03.06.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V zamówienia publicznego
    zawarcia umowy ramowej
    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie , Mieczysławów, 99-314 Krzyżanów, woj. łódzkie, tel. 24 2542085, faks 24 3562748.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła ponadgimnazjalna.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYTWARZANIE I DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ DO BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA W MIECZYSŁAWOWIE.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostawa energii cieplnej do 2 budynków ( budynki szkoły i internatu) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Mieczysławowie, poprzez eksploatację własnych urządzeń grzewczych Wykonawcy, zainstalowanych w budynku kotłowni ZSCKR w Mieczysławowie. Zakładane zapotrzebowanie nośnika energii cieplnej maksymalnie 4140 GJ na rok Zamawiający będzie korzystał w sezonie grzewczym z ciepła do centralnego ogrzewania w ilości ok. 3440 GJ oraz podgrzania wody w ilości ok. 700 GJ rocznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia do minimum lub zaprzestania poborów ciepła w okresie wakacji. Zamawiający informuje, że wykonawca będzie miał możliwość podpisania umowy na dostarczenie energii cieplnej również dla trzech Wspólnot Mieszkaniowych w Mieczysławowie. Ilość i parametry wytwarzanej i dostarczanej energii cieplnej winny odpowiadać warunkom ogrzewanych pomieszczeń szkolnych i internatu. Wytwarzanie i dostarczanie ciepła do budynków odbywać się będzie poprzez eksploatację budynku kotłowni wraz z urządzeniami, która stanowi własność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jest w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Mieczysławowie. Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenia i instalacje do wytworzenia ciepła (biorąc pod uwagę również zapotrzebowanie na ciepło wspólnot), obsługę oraz odpowiedniej jakości opał. ZSCKR w Mieczysławowie umożliwi dostawę do budynku kotłowni wody, energii i odprowadzenie ścieków i będzie to przedmiotem odrębnej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do: a.podpisania odrębnej umowy na dostawę energii elektrycznej z Zakładem Energetycznym, b.opracowania operatu ochrony powietrza i wystąpienia do właściwego Urzędu o wydanie decyzji w sprawie ustalenia dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń oraz ponoszenia opłat z tytułu emisji zanieczyszczeń, c.zapewnienia obsługi kotłowni przez osoby posiadające wymagane przez prawo kwalifikacje, d.zakupu odpowiedniej ilości opału, e.zabezpieczenie pracy kotłowni zgodnie z instrukcją obsługi, przepisami ppoż i bhp, f.wykonywania na własny koszt remontów i konserwacji zainstalowanych urządzeń a także czopucha i dolnej części komina, g.zapewnienia odpowiednich urządzeń. h.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji prawidłowej pracy urządzeń i ciągłości dostaw energii cieplnej w okresie trwania umowy..

  II.1.5)

  V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP dotychczasowemu dostawcy stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na rozszerzeniu dostawy

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wynikających z art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, zawartego w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż wykonali (lub wykonują) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. wytwarzanie i dostawa energii cieplnej o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto Do wymienionych w wykazie usług Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że każda z tych usług została wykonana należycie.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że dysponują urządzeniami niezbędnymi do wytwarzania i dostawy energii cieplnej będącej przedmiotem zamówienia

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na [odstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wynikających z art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, zawartego w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie przedłożonego dokumentu opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. związanej z przedmiotem zamówienia

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2)

    przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mieczyslawow.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie, Mieczysławów 99-314 Krzyżanów.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie, Mieczysławów 99-314 Krzyżanów.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 • W Mieczysławowie zakończył się plener artystyczny

  2016-05-21 21:25

  W Mieczysławowie zakończył się plener artystyczny
  Przez cały tydzień maja odbywał się plener artystyczny  na terenie szkoły. W ciągu tych dni podziwialiśmy pracę artystów rzeźbiarzy, której końcowym efektem są trzy rzeźby. Przedstawiają one postacie trzech muzyków ubranych w stroje łęczyckie: akordeonistę, skrzypka i flecistę. Ze swoimi umiejętnościami artystycznymi zmierzyli się również uczniowie z  Gimnazjum  nr 1 w Kutnie, Gimnazjum Katolickiego w Kutnie i Wierzbiu oraz Byszewa. Wkrótce wystawa poplenerowa ich prac. Promując zdrowy, sportowy styl życia  goście, którzy odwiedzili naszą szkołę wzięli udział w ciekawych zabawach rekreacyjno- sportowych oraz warsztatach kulinarnych. Samodzielnie wykonane placuszki z ziarnami, naleśniczki ze świeżą truskawką, nawet owsianka z dodatkami  smakowały wybornie i były naszą propozycją na śniadanie dla młodych.  Podczas pleneru odbyły się również warsztaty wikliniarskie. Tym razem uczniowie architektury krajobrazu  wyplatali formy, które można wykorzystać w kompozycjach ogrodowych.  Dla chłopców zorganizowano konkurs orki. Okazuje się, że prawidłowe wykonanie tej czynności wcale nie jest łatwe. Może dlatego rolnicy  z okolicznych  wsi bali się stanąć do konkursu.  W ostatnim dniu odbył się AGROPIKNIK, na którym prezentowały się  firmy świadczące usługi dla rolnictwa:

  • AGROHANDEL Woźniaków-  prezentujący ciągnik  nowoczesny sprzęt rolniczy,
  • HUSQVARNA Kutno - prezentująca sprzęt do pielęgnacji roślin, cięcia żywopłotów i trawników. Samojezdna kosiarka wzbudziła powszechny zachwyt,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  Kutno - bezpieczeństwo prac w rolnictwie,
  • Ośrodek Doradztwa Rolniczego  Kutno – pracownicy udzielali porad dotyczących zmian w ustawie o obrocie ziemią i dopłatach dla rolnictwa,
  •  Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego  Kutno - przeprowadziła szkolenie nt. zaprawiana nasion nie tylko buraka cukrowego, ale i innych gatunków, ufundował główną nagrodę w konkursie orki,
  • BGŻ BNP PARIBAS Kutno – przedstawił ofertę tanich  kredytów dla rolników i ufundował nagrody dla uczestników pleneru,
  •  Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych M. i K. Byczkowscy Ktery przedstawiła ofertę swojej produkcji, a uczestnicy pikniku mogli zakupić rośliny,
  •  Dystrybutor nawozów firma FAZOT - przedstawiła ofertę swojej firmy, przekazując do biblioteki szkolnej materiały szkoleniowe nt. nawożenia roślin.

  Piękna, słoneczna pogoda, prawdziwie rodzinna atmosfera, wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku, możliwość spotkania  ciekawych ludzi  i poznania oferty firm  - to efekty tej tygodniowej imprezy. Dziękujemy gościom, uczniom szkół podstawowych z Kter i Micina, uczniom gimnazjum, nauczycielom, opiekunom, którzy uczestniczyli w plenerze. Dziękujemy firmom za przybycie i  ufundowanie nagród.

  Do zobaczenia za rok.

Strony: « Poprzednia 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 31 Następna »
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.comwww.facebook.com
powiadom znajomego
drukuj
powrót