.
Ministerstwo Rolnictwa
http://www.minrol.gov.pl/

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl/

 

Przyjaciele Szkoły

http://www.hr-strzelce.pl
Facebook


ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW

RSS

 

 

 • Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły

  2012-02-09 18:15

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ogłasza konkurs
  na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie, 99-314 Krzyżanów

  1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:

  1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie,

  2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

  3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

  4) uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

  5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

  6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

  7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

  9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

  10) złożył oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Kuratorium Oświaty, właściwego dla danego województwa, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

  2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie,

  2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

  3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,

  4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

  5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

  6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

  7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

  8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

  10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,

  11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

  12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,

  13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),

  14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

  Kandydaci zobowiązani są do posiadania na konkursie oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt 2.

  3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie”, w terminie do 27 lutego 2012 r. na adres Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sekretariat p. 352) ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, liczy się data wpływu oferty do Ministerstwa.

  Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

 • Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych

  2012-01-27 20:17

           Zbliżają się ferie zimowe. Dla młodzieży jest to czas szczególnie radosny z tego względu, że: po pierwsze jest to czas wolny od zajęć lekcyjnych, a po drugie jest to czas wzmożonej ilości wyjazdów, spotkań z rówieśnikami, zabaw na świeżym powietrzu. Zima jest okresem niosącym ze sobą specyficzne zagrożenia w ruchu drogowym zarówno dla kierowców jak i pieszych. Pogarsza się widoczność, a na domiar złego samochodom wydłuża się droga hamowania na śliskich nawierzchniach dróg. Takie warunki wymagają zwiększonej uwagi od wszystkich użytkowników dróg.

  Młodzież jest najbardziej narażona na wypadki w miejscach, gdzie przemieszcza się najczęściej, czyli np. w drodze z terenów zabaw do miejsca zamieszkania, bądź z powrotem. Nie sposób we wszystkich tych miejscach tak zorganizować ruch drogowy, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo młodzieży na drodze podczas ferii jest bardzo ważnym zagadnieniem, dlatego też na każdym kroku warto przypomnieć o podstawowych zasadach poruszania się pieszych po drogach w warunkach pogorszonej widoczności, a także w czasie, gdy drogi są śliskie i zaśnieżone. Tak więc trzeba pamiętać, że piesi o zmroku, a także w dzień gdy, pada deszcz lub śnieg są przez kierowców gorzej widziani. Podstawowym elementem rzutującym na bezpieczeństwo pieszego na drodze jest jego widoczność. Dlatego też warto zaopatrzyć się w elementy odblaskowe, które znacznie polepszą widoczność pieszego na drodze a tym samym jego bezpieczeństwo.

  Następną sprawą są zabawy na śniegu. Warto przypominać o tym, że nie wolno ryzykować zjeżdżania z górek i pagórków położonych w pobliżu dróg. Pokusa jest bardzo silna, lecz ryzyko wpadnięcia pod pojazd jest naprawdę duże. Bardzo ryzykowne są też zabawy, które niestety często organizują lekkomyślni dorośli, polegające na doczepianiu sanek do samochodu lub ciągnika rolniczego. Sankami może zarzucić i dziecko wpada pod koła pojazdu lub uderza o drzewo lub inną stałą przeszkodę.

 • Studniówka 2012

  2012-01-22 11:15

  Studniówka to wielki bal, pierwsze najważniejsze wydarzenie młodzieży, która wkracza w dorosły świat, organizowany w umowne sto dni przed maturą - uroczysty polonez i walc, eleganckie kreacje, wspomnienia na całe życie.
  Bal rozpoczął się 21 stycznia 2012 o godzinie 19.00 tradycyjnym Polonezem i przemową Pani Dyrektor Danuty Krawczyk.

 • Pismo do absolwentów

  2011-12-23 09:45

   

  Mieczysławów 20.12.2011r

   

   Szanowni Państwo

  Absolwenci Szkoły Rolniczej

  w Mieczysławowie

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 We wrześniu 2012 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Mieczysławowie obchodzić będzie jubileusz 100-lecia swego istnienia. To wyjątkowa i ważna rocznica w historii działalności Szkoły, dlatego w październiku 2011r. powołany został Komitet Organizacyjny Obchodów 100 – lecia Szkoły, którego zadaniem jest zorganizowanie imprez uświetniających ten Jubileusz.

  Chcąc należycieuczcić ten fakt, Komitet Organizacyjny zwraca się z serdeczna prośbą do firmi instytucji z prośbą o wsparcie finansowe, które pozwoli w pełni zaangażować sięw realizację tego jakże ważnego Jubileuszu. Zgromadzone od Sponsorów środki chcemy przeznaczyć miedzy innymi na:

  -  ufundowanie sztandaru oraz kamienia upamiętniającego 100 – lecie Szkoły

  -  wydanie publikacji o Szkole

  -  ufundowanie okazjonalnych pamiątek związanych z obchodami

   

  Pragniemy, abyście Państwo stali  się współtwórcami tego zaszczytnego przedsięwzięcia i uczestnikami imprez związanych z Jubileuszem istnienia 100- lecia Szkoły Rolniczej w Mieczysławowie.

  Zwracamy się z prośbą o przesłanie na adres szkoły wspomnień, które będzie można umieścić w publikacji o szkole; ewentualnie pamiątek, zdjęć, list absolwentów, które wykorzystamy do prezentacji szkoły w czasie jubileuszu.

  Nasz adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja

  Mieczysławów  99-314 Krzyżanów

   

   

  Komitet Organizacyjny Obchodów 100 – lecia ZSCKR w Mieczysławowie  korzysta  z konta Rady Rodziców ZSCKR  Mieczysławów 2    o nr  28 1090 1304 0000 0001 1372 0448   

  z dopiskiem Jubileusz  Szkoły

   

                  Z nadzieją na pomoc w organizacji oraz uczestnictwo w Święcie Szkoły      

                                                                                             

                                                

  Z wyrazami szacunku                                                                                                                  

   

  Dyrektor Szkoły                                                                        

  Komitet Organizacyjny

 • Pismo do absolwentów

  2011-12-23 09:45

   

  Mieczysławów 20.12.2011r

   

   Szanowni Państwo

  Absolwenci Szkoły Rolniczej

  w Mieczysławowie

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 We wrześniu 2012 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Mieczysławowie obchodzić będzie jubileusz 100-lecia swego istnienia. To wyjątkowa i ważna rocznica w historii działalności Szkoły, dlatego w październiku 2011r. powołany został Komitet Organizacyjny Obchodów 100 – lecia Szkoły, którego zadaniem jest zorganizowanie imprez uświetniających ten Jubileusz.

  Chcąc należycieuczcić ten fakt, Komitet Organizacyjny zwraca się z serdeczna prośbą do firmi instytucji z prośbą o wsparcie finansowe, które pozwoli w pełni zaangażować sięw realizację tego jakże ważnego Jubileuszu. Zgromadzone od Sponsorów środki chcemy przeznaczyć miedzy innymi na:

  -  ufundowanie sztandaru oraz kamienia upamiętniającego 100 – lecie Szkoły

  -  wydanie publikacji o Szkole

  -  ufundowanie okazjonalnych pamiątek związanych z obchodami

   

  Pragniemy, abyście Państwo stali  się współtwórcami tego zaszczytnego przedsięwzięcia i uczestnikami imprez związanych z Jubileuszem istnienia 100- lecia Szkoły Rolniczej w Mieczysławowie.

  Zwracamy się z prośbą o przesłanie na adres szkoły wspomnień, które będzie można umieścić w publikacji o szkole; ewentualnie pamiątek, zdjęć, list absolwentów, które wykorzystamy do prezentacji szkoły w czasie jubileuszu.

  Nasz adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja

  Mieczysławów  99-314 Krzyżanów

   

   

  Komitet Organizacyjny Obchodów 100 – lecia ZSCKR w Mieczysławowie  korzysta  z konta Rady Rodziców ZSCKR  Mieczysławów 2    o nr  28 1090 1304 0000 0001 1372 0448   

  z dopiskiem Jubileusz  Szkoły

   

                  Z nadzieją na pomoc w organizacji oraz uczestnictwo w Święcie Szkoły      

                                                                                             

                                                

  Z wyrazami szacunku                                                                                                                  

   

  Dyrektor Szkoły                                                                        

  Komitet Organizacyjny

 • Wigilia

  2011-12-22 19:47

  Dnia 22. grudnia 2011 r. w naszej szkole odbyła się, jak każdego roku, uroczysta Wigilia szkolna, w której uczestniczyli: dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji oraz przybyli goście. Te podniosłe, wzruszające chwile uwiecznili widowiskiem bożonarodzeniowym uczniowie pod kierunkiem pani prof. Emilii Koralewskiej. Po zakończonym występie głos zabrała pani dyrektor Danuta Krawczyk, która przywitała przybyłych gości, podziękowała młodzieży za przygotowanie części artystycznej oraz złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Następnie życzenia złożył ks. proboszcz Mirosław Czarnołęcki.

 • Stroiki

  2011-12-21 19:31

  Podczas zajęć praktycznych młodzież wykonała stroiki ze świeżych gałęzi świerku. Wykorzystali również: szyszki, orzechy, makaron, świeczki i inne elementy dekoracyjne.

 • Debata

  2011-11-17 18:05

  W dniu 17 listopada 2011r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie wzięli udział w debacie „Wypadki na drogach – porozmawiajmy”, którą przygotował i prowadził Mirosław Ziębiński.
  Genezą akcji jest tragiczna sytuacja na polskich drogach i wciąż niewystarczający stopień wiedzy i świadomości problemu u młodych ludzi. Każdorazowo program przebiega pod innym hasłem przewodnim, w tym roku jest to: bezpieczeństwo w pojeździe, pasy bezpieczeństwa. Całość zorganizowana jest w związku ze Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, który przypada na dzień 20 listopada.
  Niezmiennie podstawową formą realizacji tego typu akcji w szkołach są jednak dyskusje i debaty młodszych uczestników ruchu drogowego. To ten element, który odróżnia tę akcję od wielu innych działań z młodzieżą. Młodzież dzieli się w sposób spontaniczny swoimi doświadczeniami, wymieniają poglądy, formułują wnioski, nierzadko bardzo dojrzałe i odpowiedzialne. Głęboko wierzymy, że tego typu zajęcia zwiększą świadomość młodych użytkowników dróg z zakresu bezpieczeństwa i pomogą dostrzec liczne problemy z nim związane.
  Akcja ma patronaty honorowe: Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady BRD, Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Parlamentarnego Zespołu ds. BRD. Akcję popiera Europejska Federacja Ofiar Wypadków Drogowych.

 • Wypadki na Drogach - Porozmawiajmy

  2011-11-15 17:36

  W czwartek 17 listopada 2011 r. odbędzie się debata na temat: Wypadki na Drogach - Porozmawiajmy.
  Tegoroczna już IV edycja skupia się na jednym etapie, związanym ze Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, który przypada 20 listopada2011 r. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest - bezpieczeństwo w pojeździe, pasy bezpieczeństwa.
  Przyjacielem i maskotką w tegorocznej edycji jest sympatyczny reniferek - NORDI

 • Zasiedli w ławkach po 35 latach

  2011-10-28 12:20

   

  We wrześniu odbyło się spotkanie absolwentów naszej szkoły rocznik 1976. Ze wzruszeniem oglądali sale lekcyjne , w których  uczyli się, wspominali nauczycieli, wychowawców internatu , kolegów . Wspomnienia były ciepłe , życzliwe, czasem nawet żartobliwe.  Z perspektywy czasu pamięta się tylko dobre chwile, a te gorsze upiększa. Na koniec były podziękowania i kwiaty dla wychowawców pani Janiny Krauze i pana Macieja Krauze. No i oczywiście pamiątkowe zdjęcia.

  Do zobaczenia na 100-leciu szkoły.

 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.comwww.facebook.com
powiadom znajomego
drukuj
powrót