.
Ministerstwo Rolnictwa
http://www.minrol.gov.pl/

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl/

 

Przyjaciele Szkoły

http://www.hr-strzelce.pl
Facebook


ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW

RSS

 

 

 • „Festiwal Ogrodowych Inspiracji”

  2016-06-03 11:10

  „Festiwal Ogrodowych Inspiracji” – wycieczka do Warszawy
  2 czerwca, uczniowie II klasy architektury krajobrazu, byli na wycieczce w Warszawie. Głównym punktem programu był „Festiwal Ogrodowych Inspiracji” organizowany na terenie Centralnej Biblioteki Rolniczej (CBR). Młodzież podziwiała przykładowe aranżacje ogrodowe oraz wzięła udział w konferencji na temat: „Trendy i nowoczesne technologie w ogrodach i terenach zieleni”. Uczniowie wysłuchali wykładów dotyczących traw i bylin do założeń ogrodowych o elementach współczesności w zabytkowych terenach zieleni, o ogrodzie modnym – czyli trendach w projektowaniu zieleni oraz o fotografii ogrodowej.
  Korzystając z okazji pobytu w centrum stolicy i pięknej pogody zwiedziliśmy Stare Miasto. Było fantastycznie!

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy energii cieplnej

  2016-06-03 10:40

  Krzyżanów: WYTWARZANIE I DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ DO BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA W MIECZYSŁAWOWIE
  Numer ogłoszenia: 68937 - 2016; data zamieszczenia: 03.06.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V zamówienia publicznego
    zawarcia umowy ramowej
    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie , Mieczysławów, 99-314 Krzyżanów, woj. łódzkie, tel. 24 2542085, faks 24 3562748.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła ponadgimnazjalna.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYTWARZANIE I DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ DO BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA W MIECZYSŁAWOWIE.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostawa energii cieplnej do 2 budynków ( budynki szkoły i internatu) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Mieczysławowie, poprzez eksploatację własnych urządzeń grzewczych Wykonawcy, zainstalowanych w budynku kotłowni ZSCKR w Mieczysławowie. Zakładane zapotrzebowanie nośnika energii cieplnej maksymalnie 4140 GJ na rok Zamawiający będzie korzystał w sezonie grzewczym z ciepła do centralnego ogrzewania w ilości ok. 3440 GJ oraz podgrzania wody w ilości ok. 700 GJ rocznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia do minimum lub zaprzestania poborów ciepła w okresie wakacji. Zamawiający informuje, że wykonawca będzie miał możliwość podpisania umowy na dostarczenie energii cieplnej również dla trzech Wspólnot Mieszkaniowych w Mieczysławowie. Ilość i parametry wytwarzanej i dostarczanej energii cieplnej winny odpowiadać warunkom ogrzewanych pomieszczeń szkolnych i internatu. Wytwarzanie i dostarczanie ciepła do budynków odbywać się będzie poprzez eksploatację budynku kotłowni wraz z urządzeniami, która stanowi własność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jest w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Mieczysławowie. Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenia i instalacje do wytworzenia ciepła (biorąc pod uwagę również zapotrzebowanie na ciepło wspólnot), obsługę oraz odpowiedniej jakości opał. ZSCKR w Mieczysławowie umożliwi dostawę do budynku kotłowni wody, energii i odprowadzenie ścieków i będzie to przedmiotem odrębnej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do: a.podpisania odrębnej umowy na dostawę energii elektrycznej z Zakładem Energetycznym, b.opracowania operatu ochrony powietrza i wystąpienia do właściwego Urzędu o wydanie decyzji w sprawie ustalenia dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń oraz ponoszenia opłat z tytułu emisji zanieczyszczeń, c.zapewnienia obsługi kotłowni przez osoby posiadające wymagane przez prawo kwalifikacje, d.zakupu odpowiedniej ilości opału, e.zabezpieczenie pracy kotłowni zgodnie z instrukcją obsługi, przepisami ppoż i bhp, f.wykonywania na własny koszt remontów i konserwacji zainstalowanych urządzeń a także czopucha i dolnej części komina, g.zapewnienia odpowiednich urządzeń. h.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji prawidłowej pracy urządzeń i ciągłości dostaw energii cieplnej w okresie trwania umowy..

  II.1.5)

  V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP dotychczasowemu dostawcy stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na rozszerzeniu dostawy

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wynikających z art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, zawartego w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż wykonali (lub wykonują) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. wytwarzanie i dostawa energii cieplnej o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto Do wymienionych w wykazie usług Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że każda z tych usług została wykonana należycie.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że dysponują urządzeniami niezbędnymi do wytwarzania i dostawy energii cieplnej będącej przedmiotem zamówienia

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na [odstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wynikających z art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, zawartego w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie przedłożonego dokumentu opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. związanej z przedmiotem zamówienia

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2)

    przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mieczyslawow.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie, Mieczysławów 99-314 Krzyżanów.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie, Mieczysławów 99-314 Krzyżanów.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 • W Mieczysławowie zakończył się plener artystyczny

  2016-05-21 21:25

  W Mieczysławowie zakończył się plener artystyczny
  Przez cały tydzień maja odbywał się plener artystyczny  na terenie szkoły. W ciągu tych dni podziwialiśmy pracę artystów rzeźbiarzy, której końcowym efektem są trzy rzeźby. Przedstawiają one postacie trzech muzyków ubranych w stroje łęczyckie: akordeonistę, skrzypka i flecistę. Ze swoimi umiejętnościami artystycznymi zmierzyli się również uczniowie z  Gimnazjum  nr 1 w Kutnie, Gimnazjum Katolickiego w Kutnie i Wierzbiu oraz Byszewa. Wkrótce wystawa poplenerowa ich prac. Promując zdrowy, sportowy styl życia  goście, którzy odwiedzili naszą szkołę wzięli udział w ciekawych zabawach rekreacyjno- sportowych oraz warsztatach kulinarnych. Samodzielnie wykonane placuszki z ziarnami, naleśniczki ze świeżą truskawką, nawet owsianka z dodatkami  smakowały wybornie i były naszą propozycją na śniadanie dla młodych.  Podczas pleneru odbyły się również warsztaty wikliniarskie. Tym razem uczniowie architektury krajobrazu  wyplatali formy, które można wykorzystać w kompozycjach ogrodowych.  Dla chłopców zorganizowano konkurs orki. Okazuje się, że prawidłowe wykonanie tej czynności wcale nie jest łatwe. Może dlatego rolnicy  z okolicznych  wsi bali się stanąć do konkursu.  W ostatnim dniu odbył się AGROPIKNIK, na którym prezentowały się  firmy świadczące usługi dla rolnictwa:

  • AGROHANDEL Woźniaków-  prezentujący ciągnik  nowoczesny sprzęt rolniczy,
  • HUSQVARNA Kutno - prezentująca sprzęt do pielęgnacji roślin, cięcia żywopłotów i trawników. Samojezdna kosiarka wzbudziła powszechny zachwyt,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  Kutno - bezpieczeństwo prac w rolnictwie,
  • Ośrodek Doradztwa Rolniczego  Kutno – pracownicy udzielali porad dotyczących zmian w ustawie o obrocie ziemią i dopłatach dla rolnictwa,
  •  Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego  Kutno - przeprowadziła szkolenie nt. zaprawiana nasion nie tylko buraka cukrowego, ale i innych gatunków, ufundował główną nagrodę w konkursie orki,
  • BGŻ BNP PARIBAS Kutno – przedstawił ofertę tanich  kredytów dla rolników i ufundował nagrody dla uczestników pleneru,
  •  Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych M. i K. Byczkowscy Ktery przedstawiła ofertę swojej produkcji, a uczestnicy pikniku mogli zakupić rośliny,
  •  Dystrybutor nawozów firma FAZOT - przedstawiła ofertę swojej firmy, przekazując do biblioteki szkolnej materiały szkoleniowe nt. nawożenia roślin.

  Piękna, słoneczna pogoda, prawdziwie rodzinna atmosfera, wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku, możliwość spotkania  ciekawych ludzi  i poznania oferty firm  - to efekty tej tygodniowej imprezy. Dziękujemy gościom, uczniom szkół podstawowych z Kter i Micina, uczniom gimnazjum, nauczycielom, opiekunom, którzy uczestniczyli w plenerze. Dziękujemy firmom za przybycie i  ufundowanie nagród.

  Do zobaczenia za rok.

 • Konkurs orki

  2016-05-19 15:11

  19 maja 2016 r. odbył się konkurs orki pługiem zagonowym, w którym wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie, a fundatorem nagród była firma Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego. Po klasyfikacji komisji konkursowej I miejsce zdobył Łukasz Andrzejewski z klasy I TZ - technik mechanizacji rolnictwa, II miejsce Julian Wawrzyniak z klasy II TZ - technik rolnik i III miejsce zdobył Maciej Nykiel z klasy II TZ - technik rolnik. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!

 • Plener artystyczny w Mieczysławowie

  2016-05-16 07:15

   

  ZESPÓŁ SZKÓŁ

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

  im. Macieja Rataja

  W MIECZYSŁAWOWIE  99-314 Krzyżanów,

  Tel: 24 254 20 8524 254 20 85, e-mail:zsckrmieczyslawow@wp.pl

               

                                   ZAPRASZA

  uczniów  wszystkich typów szkół powiatu kutnowskiego

  w dniach 16-21 maja 2016 roku na

   Plener  artystyczny w Mieczysławowie”,

         który odbędzie się na terenie ZS CKR w Mieczysławowie.

  Podczas pleneru będzie można podziwiać pracę  artystów rzeźbiarzy, poznać  sposoby posługiwania się narzędziami rzeźbiarskimi, a  zainteresowani będą mogli spróbować swoich sił, by samodzielnie, pod okiem fachowców wykonać własne dzieło.(Dla chętnych przygotowane będzie drewno)

  Podczas pleneru odbywać się będą liczne imprezy towarzyszące:

  ·         17 maja 2016r. „MALOWANIE W PLENERZE”, różne techniki malowania.
  Szkoła zapewnia materiały malarskie.

  ·         18 maja 2016 r. WARSZTATY KULINARNE, prezentacja ogrodu ekologicznego, program rekreacyjny „ZDROWO-SPORTOWO”

  ·         19 maja 2016 r.  KONKURS ORKI  z nagrodami.

  ·         20-21 maja 2016 r. AGROPIKNIK, w którym miedzy innymi: pokazy strażackie, wystawa sprzętu rolniczego, stoiska z roślinami ozdobnymi, warsztaty wikliniarskie. W ostatnim dniu przewidziane jest ognisko, pieczenie kiełbasek.

  Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców  powiatu kutnowskiego.

                           Muzeum Regionalne w Kutnie

                  PATRONAT MERYTORYCZNY NAD PLENEREM

 • Uczniowie w OSP Krzyżanów

  2016-05-13 14:27

  W dniu 13.05.2016 r. uczniowie klasy mundurowej odwiedzili Ochotniczą Straż Pożarną w Krzyżanowie. Jest to jednostka ochrony przeciwpożarowej należąca do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. Młodzież  zapoznała się z systemem alarmowania jednostki do zdarzeń oraz wyposażeniem sprzętowym. Należy dodać, że OSP Krzyżanów posiada jeden z najnowszych pojazdów gaśniczych w powiecie kutnowskim.

 • Uczniowie Mieczysławowa na stażu w Niemczech

  2016-05-11 09:04

   Uczniowie Mieczysławowa na stażu w Niemczech

  Od początku maja kolejna grupa uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie  odbywa staż w ramach programu Erasmus + w DEULA Nienburg  w Niemczech. Tym razem jest to grupa uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu. Ośrodek szkolenia praktycznego , w którym przebywają uczniowie, jest wyposażony w nowoczesne maszyny  i urządzenia  do uprawy i pielęgnacji roślin, ogrodów i terenów zieleni. W hali  praktycznej nauki zawodu  uczniowie wykonują zadania z geodezji, budowy elementów architektury krajobrazu takich jak schody, murki kwiatowe, alejki. Wolny czas przeznaczony jest na zwiedzanie miasta, poznanie  jego historii i architektury. W dniu wolnym zaplanowany  był pobyt w parku rozrywki. Była  kraina strachów, karuzele i diabelski młyn , jazda samochodami i wiele  innych atrakcji. Ale  na jazdę  kolejką górską z zawrotną  prędkością  zdecydowali się najodważniejsi.  I jak na architektów architektury przystało rozpoznawanie roślin, podziwianie założeń ogrodowych  w parkach historycznych i szlifowanie języka niemieckiego.

 • Matury czas zacząć! Matura 2016

  2016-05-09 12:51

   

  Matury czas zacząć! Matura 2016

   

  „Nie wystarczy zdobywać mądrości. Trzeba jeszcze z niej korzystać”

  Cyceron

   

  W środę 4.05.2016 r. abiturienci Zespołu Szkół Centrum Kształceni Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie przystąpili do zdawania egzaminów maturalnych. Przed zdającymi egzaminy pisemne - z języka polskiego, matematyki, biologii i języka obcego nowożytnego. Zgodnie z tradycją pierwszy dzień matur to pisemny egzamin z języka polskiego. Egzaminy pisemne i ustne potrwają do końca maja.

   

  Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia !!!

 • II Kutnowski Piknik Naukowy

  2016-04-30 20:49

   

  II Kutnowski Piknik Naukowy

   

  30 kwietnia 2016 r. nasza szkoła wzięła udział w II Kutnowskim Pikniku Naukowym pod honorowym patronatem Starosty Kutnowskiego. W tym roku piknik odbył się pod hasłem OSWOIĆ INNOWACJE.

  Tematem przewodnim prezentacji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego był EKOLOGICZNY OGRÓD Z RECYKLINGU. Nasza ekspozycja przedstawiała kwiaty i krzewy oraz przysmaki pochodzące
  z ekologicznego ogrodu. Osoby odwiedzające nasze stoisko mogły skosztować syropu z mniszka lekarskiego oraz sałatek i surówek przygotowanych
  z chwastów rosnących w ogrodzie, takich jak babka lancetowata, komosa, mniszek lekarski i liście pokrzyw. Autorką pomysłu i aranżacji ogrodu
  z recyklingu jest pani Krystiana Czekalska – nauczyciel przedmiotów zawodowych na kierunku technik architektury krajobrazu.

  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i filmu

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas czwartych

  2016-04-29 17:46

   

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas czwartych.

   

  „Wiedza daje pokorę wielkiemu,

  dziwi przeciętnego, nadyma małego.”

  Lew Tołstoj

   

  29 kwietnia 2016 r. o godzinie 12.00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie odbyło się zakończenie roku szkolnego klas czwartych.

  W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, rodzice oraz absolwenci. Dla absolwentów ten wyjątkowy dzień zakończył ważny etap w ich życiu. Pani Dyrektor Danuta Krawczyk pogratulowała wszystkim osiągniętych wyników oraz życzyła powodzenia w trakcie egzaminów. Rodzice najlepszych uczniów odebrali z rąk Pani Dyrektor listy gratulacyjne.

  Nagrody za najlepsze wyniki w nauce utrzymali: Monika Łopacińska (klasa IV TR), Agnieszka Jędrzejczak (klasa IV TR), Natalia Kowalewska (klasa IV TR), Natalia Wójcik (klasa IV TAK), Patrycja Magnusa (klasa IV TAK), Natalia Kowalska (klasa IV TAK), Kamila Ciesielska (klasa IV TAK), Kaja Stępień (klasa IV TAK).

  Po uroczystym rozdaniu świadectw odbyła się pożegnalna akademia, przygotowana przez uczniów klasy III TR/TAK. Nie zabrakło wspomnień i wzruszających chwil. Na koniec najstarsza już klasa w szkole wręczyła upominki dla koleżanek i kolegów, którzy opuszczają mury naszej szkoły.

  Przed absolwentami największe wyzwanie, a mianowicie egzamin maturalny. Za wszystkich trzymamy kciuki i życzymy powodzenia !!!

Strony: « Poprzednia 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 32 Następna »
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.comwww.facebook.com
powiadom znajomego
drukuj
powrót